Elérhetőségek | Tanáraink | Tanulóink | Írjon nekünk
OM azonosító: 203045/002
Központi telefonszám: +36 (42) 508 870
Központi e-mail cím: banki@bankidonat.hu
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gépész szakmacsoport

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A gépész szakmacsoport 9.-12. évfolyamán a szakmára "hangolás" szakmacsoportos alapozó ismeretek és gyakorlatok keretében történik.
Jelenleg (2015/16 tanév) már csak a 12. évfolyamos tanulóink tanulnak szakmacsoportos alapozó képzésben kifutó jelleggel.
A 9., 10. és a 11. évfolyamon már ágazati képzés van, ott a 2 éves szakképzés 1. éve ágazati képzésként beépül a 9-12. évfolyam képzésébe, így a szakképzés már csak 1 év lesz nekik a 13. évfolyamon (viszont szakmai érettségit kell tenniük 12. év végén).

Javasolt választandó szakirányok a 12. évfolyam befejezését követően, a szakmacsoportos képzés jellege miatt:

Szakma neve OKJ szakmaszám Felvételi követelmény Képzési idő Felvehető létszám
Autószerelő szak 54 525 02 Érettségi bizonyítvány 2 év 35 fő
Gépgyártás-
technológiai technikus
54 521 03 Érettségi bizonyítvány 2 év 35 fő

Ezekre a szakokra a felvételi rangsor a kötelező érettségi tantárgyak (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) 11. és 12. év végi érdemjegyei és az érettségi eredményei alapján számított átlagból készül.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS

9. évfolyam 
Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra
Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 92,5 óra
Elmélet és gyakorlat 166,5 óra
10. évfolyam 
Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek 74 óra
Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 92,5 óra
Elmélet és gyakorlat 166,5 óra
11. évfolyam 
Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek 222 óra
Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 74 óra
Elmélet és gyakorlat 296 óra
12. évfolyam 
Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek 160 óra
Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 96 óra
Elmélet és gyakorlat 256 óra

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK 9–12. évfolyam

Célok és feladatok

A Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoport tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére.

A tevékenységek sokszínű, tartalmas, aktív magatartást és tanulási élményeket is kiváltó bemutatásával keltse fel az érdeklődést, és tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására.

A tananyag tanításának célja, hogy továbbfejlessze és erősítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit, bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanult ismereteket.

Alakítsa ki a gépészeti területet megalapozó műszaki szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét.

A gépészet gyakorlatias, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdeklődését a terület iránt, bizonyítsa be számukra annak gazdasági jelentőségét, fejlődési tendenciáit.

Keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek elméleti alapjai iránt, mutassa be a technológiai és termelési fejlesztő-, tervezőmunka néhány feladatát és módszerét.

Teremtsen alkalmakat, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges, a terület munkakö-reiben megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez.

Mutassa be a területen dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait. Alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét és a környezet iránti felelősségérzetet.

Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.

A műszaki ábrázolás alapjai fejlessze a tanulók térlátását, térszemléletüket, vizuális kultúrájukat. Készítse elő a tanulókat a szakmai tantárgyak tanulásához szükséges ábrázolási ismeretek elsajátítására.

Biztosítson lehetőséget a tanulóknak képességeik szélesebb körű kibontakoztatására, a tanárnak a tanulói érdeklődés felkeltésére és a tehetség felkutatására.

Az Anyagismeret témakörben ismertesse meg a tanulókkal az anyagok tulajdonságait, felhasználhatóságát.

A Mechanika tanulása során a tanulók ismerjék meg a legfontosabb statikai és szilárdságtani fogalmakat, méretezési, ellenőrzési elveket, módszereket. Eközben szerezzenek gyakorlatot a szakkönyvek, táblázatok, katalógusok használatában.

Az Anyag- és gyártásismeret tanulása során a tanulók ismerjék meg a fémtani fogalmakat, a gépészet területén leggyakrabban alkalmazott anyagok tulajdonságait, valamint felhasználási területüket. Nyerjenek betekintést a fontosabb gyártási, kötési és műanyag-feldolgozási technológiákba.

A Géprajz tanulása során az ismeretek és tevékenységek rendszerbe szervezése révén fejlődjenek az ábrázolási képességeik. Elméleti ismereteinek tanulása során, valamint az alkatrészrajzok és az egyszerűbb összeállítási rajzok készítése révén ismerjék meg és alkalmazzák helyesen a szabványos előírásokat.

Az ember és környezete oktatásának célja, hogy a tanulók megértsék az ember és a természet kapcsolatának alapvető összefüggéseit, felismerjék a természet- és környezetvédelem tudományos, műszaki, ökonómiai, jogi lehetőségeit, tudatosítsa a természeti és a társadalmi környezet emberi egészséget veszélyeztető hatásait, mutassa be az információs technológiák hatását az emberre. Célja a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a biztonságtechnikát és a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmód kialakítása.

A Gépelemek oktatása során a tanulók ismerjék meg a gépészeti gyakorlatban leggyakrabban előforduló gépelemek funkcióját, működését, szerkezetét, alkalmazását, méretezését, ellenőrzését.

Az Alkalmazott számítástechnika oktatásának célja az informatikai készségek továbbfejlesztése a későbbi szakmai felhasználási igényeknek megfelelően. Fő feladat elsajátíttatni a műszaki dokumentációkészítés korszerű elektronikus módszereit és a CAD rajzkészítés alapjait.

Az Elektrotechnika oktatásának célja bővíteni a fizika tantárgy által kialakított világképet, megismertetni a tanulókkal a villamos gépek működési elvét és szerkezeti felépítését.
Feladata elérni azt is, hogy a tanulók tisztában legyenek a majdani szakterületükhöz tartozó villamos gépek, berendezések biztonságos üzemeltetésének alapkövetelményeivel és az érintésvédelem módjaival.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9–12. évfolyam

Célok és feladatok

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

A Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok bemutatja az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásait, az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát.

A gépészeti munkaműveletek gyakorlati, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is kiváltó bemutatásával felkelti a tanulók érdeklődését a szakmacsoport iránt, bebizonyítva számukra a gépészet gazdasági jelentőségét, hosszú távú fejlődőképességét, távlatait.

Teremtsen alkalmakat, lehetőségeket, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges képességek, készségek fejlesztéséhez, a szakmacsoport szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez.

Mutassa be a szakmacsoport szakképesítéseiben dolgozók tevékenységét, a munkakörök sokszínűségét. Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.

Neveljen a körültekintő, pontos, igényes, biztonságos munkavégzésre, a tudatos, felelősségteljes szakmai magatartásra.

A Műszaki ábrázolási gyakorlatok célja, hogy fejlessze a tanulók térlátását, térszemléletét, vizuális kultúráját. Készítse elő a tanulókat a szakmai tantárgyak tanulásához szükséges géprajzi ismeretek elsajátítására.

Az Információ- és adatgyűjtési gyakorlatok oktatásának célja az informatikai eszközök használatára alapozva elmélyíteni az elméleti ismereteket és biztos gyakorlati alaptudást adni a bonyolultabb szoftverek kezeléséhez.

Az Anyagmegmunkálási gyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók végezzenek alapvető forgácsolási és alakítási műveleteket. A forgácsolási és alakítási tevékenység fejlessze a tanulók manuális készségét, segítse elő az összetettebb gyakorlati munkák elvégzését.

A Gépészeti mérések oktatásának célja, hogy a tanulók végezzenek gyakrabban alkalmazott geometriai méréseket és anyagvizsgálati eljárásokat, használják ezeknek eszközeit.

A Géprajz gyakorlatok oktatásának célja, hogy a tanulók géprajzi elméleti ismereteik alapján konkrét rajzi megoldásokat alkalmazva, azokat gyakorolva, megbízható rajzi tudást szerezzenek.

A Gépi forgácsolási alapgyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók tapasztalatot szerezzenek a gépipari forgácsolási módokról, a munka szakszerű és balesetmentes végrehajtásáról, az anyagok felhasználásáról, a szerszámok, gépek, mérő- és ellenőrző eszközök, berendezések szakszerű kezeléséről, karbantartásáról.

A Szerelési alapgyakorlatok tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a szakmacsoportra általánosan jellemző szerelési gyakorlati ismeretek szakszerű és balesetmentes végrehajtásának gyakorlatát, ezzel elősegítve a későbbi, szakmaorientált gyakorlatok elsajátítását.

Copyright © iskola.bankidonat.hu. Minden jog fenntartva.