Elérhetőségek | Tanáraink | Tanulóink | Írjon nekünk
OM azonosító: 203045/002
Központi telefonszám: +36 (42) 508 870
Központi e-mail cím: banki@bankidonat.hu
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Donát Ifjúsági Szervezet (DISZ)

A BÁNKI DONÁT MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK,
A DONÁT IFJÚSÁGI SZERVEZETNEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÖNMEGFOGALMAZÁS

Iskolánkban a diákok tanórán kívüli tevékenysége, az öntevékenységen alapuló diákmozgalom a demokrácia gyakorlásának legfőbb színtere. Ezért alakítottuk meg a Donát Ifjúsági Szervezetet (a továbbiakban DISZ), mint a Bánki Donát Műszaki Középiskola diákönkormányzatát.

Az öntevékenységet, az önkormányzatot bevezetni nem lehet, ránevelni, erre alkalmassá tenni viszont igen. Arra kell törekednünk, hogy a diákok kapják meg az önálló gondolkodás, az alkotás, a megvalósítás élményét, de vállalják az ezzel járó felelősséget, s az esetleges kockázatot.

A DISZ tagja az iskola minden nappali és esti tagozatos diákja, a kollégiumunk minden lakója.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

 1. Diákönkormányzat neve, címe:
  Bánki Donát Műszaki Középiskola Diákönkormányzata - a Donát Ifjúsági Szervezet (rövidítve: DISZ), Nyíregyháza, Korányi út 15. 4400
 1. Diákönkormányzat tisztségviselői
  elnök
  alelnökök (4fő)
 1. Diákönkormányzat tevékenységi köre
 • szervezi az iskola közösségi életét,
 • segíti a tanórán kívüli szabadidőt,
 • lehetővé teszi a diákjogok gyakorlását,
 • biztosítja a diákok érdekvédelmét,
 • koordinálja az iskolai csoportokat, közösségeket

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a nevelési igazgatóhelyettes és a diákönkormányzat által felkért Diákmozgalmat Segítő Tanár (DMST) segíti.

II. DIÁKÖNKORMÁNYZAT CÉLJA

 1. Diákok érdekeinek védelme, diákjogok érvényre juttatása.
 2. Diákok javaslatainak, kérdéseinek, véleményeinek összegyűjtése, koordinálása, s eljuttatni a címzetthez.
 3. Minél színesebb diákélet biztosítása.
 4. Kapcsolatot épít ki az iskolavezetéssel, szülői szervezettel, iskolaszékkel, tantestülettel.
 5. Diákmédia működtetése, felügyelet ellátása (újság, rádió, TV)

III. DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. Diákönkormányzat

A diákönkormányzat az iskola osztályaira, mint szervezett közösségekről épül. Az osztályképviselőket az osztályok választják meg nyílt szavazással minden tanév elején.

1.1 Az osztályon belüli választásokat az osztályfőnök vezeti le.

1.2 Megválasztják a területfelelősöket, ezek a diákok alkotják az Osztály Diákbizottságot (ODB) – titkár, kultúr- és sportfelelős, gazdasági felelős,

Feladata:

 • szervezi és irányítja a közösség életét,
 • javaslatot tesz a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésére félévkor és a tanév végén,
 • képviseli az osztályt az iskolai diákbizottság üléseken,
 • tájékoztatja az osztályt az iskola eseményeiről,
 • mozgósítja az osztályt a rendezvényekre,
 • az osztályt érintő kérdésekben (oktatás, nevelés, fegyelem) véleményt nyilváníthat,
 • gondoskodik az osztály tanulóinak érdekvédelméről, ügyeiket indokolt esetben továbbítja az iskola diákönkormányzata felé,
 • az osztálytitkárnak, vagy az általa megbízott osztály-diákbizottsági tagnak kötelessége a diákönkormányzat ülésein részt venni, s az ülésekről tájékoztatni az osztályt a következő osztályfőnöki órán,
 • a felkészültségét meghaladó ügyekben kérheti az osztályfőnök, a DMST segítségét.


2. Iskolai Diákbizottság (IDB)

Tágabb vezetőség

Tagjai a szűkebb elnökség, valamint minden osztály ODB-titkára

 • Tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek.
 • Tanácskozásukat szükség esetén kell összehívni az elnökség vagy az igazgatóság javaslatára ill. kérésére.
 • Össze kell hívni az ülést akkor is, ha a DMST külön kéri, illetve ha az IDB legalább 3 tagja írásban kezdeményezi.
 • Ülései nyilvánosak, de indokolt esetben a diáktanács zárt ülést rendelhet el.
 • Üléseiről jelenléti ív, illetve emlékeztető készül.
 • Határozatképes, ha a tagok legalább 51%-a jelen van.
 • Határozatképtelenség esetén legalább 1 hét múlva, azonos napirendi pontok szerint összehívott ülés bármilyen arányú jelenlét esetén határozatképes.
 • Döntéseit nyílt szavazás útján hozza. Üléseire vendégeket, meghívottakat hívhat, kiknek tanácskozási joguk van.


Elnök

 • a diákönkormányzat vezetője,
 • az elnököt a diákönkormányzat választja 1 évre a közgyűlésen,
 • a diákönkormányzat az elnököt bármikor visszahívhatja, s újat választhat helyette.

Feladata:

 • Kapcsolatot tart a város középiskolai diákbizottságával.
 • A diákönkormányzat összehívása.
 • Részt vesz a diákönkormányzat munkájában.
 • Levezeti az önkormányzat üléseit.
 • Ülés napirendi pontjaira a javaslatát beterjeszti.
 • A koordinátor csoport munkájának segítése, a csoport döntéseit, javaslatait, véleményét képviseli a diákönkormányzat ülésein.


Alelnökök

Diákönkormányzat vezetőjének helyettesei – munkamegosztásukról megválasztásukat követően döntenek.

Feladatuk:

 • helyettesítik az elnököt távolléte idején,
 • ülések technikai feltételeinek biztosítása (terem, időpont…),
 • a diákönkormányzat alkalmi feladatokkal ruházhatja fel,
 • szervezi, mozgósítja a városi diákversenyekre a részvételt.
 • a diákok tanórán kívüli programjainak szervezése,
 • megemlékezések, ünnepi műsorok szervezése, lebonyolítása,
 • városi programokról tájékoztatás,
 • hagyományok ápolása,
 • diákmédia ellenőrzése,
 • kiállítások szervezése, lebonyolítása,
 • munkabizottság szervezése, irányítása,
 • a diákok tanórán kívüli sportprogramjának szervezése,
 • osztálybajnokságok szervezése, lebonyolítása,
 • hagyományőrző városi, megyei sportrendezvényének szervezése, lebonyolítása,
 • környezetvédelmi kiállítások, előadások szervezése, iskola környezetének védelme, óvása,
 • versenyek lebonyolítása,
 • egészségvédő programok összeállítása,
 • drog- és egészségvédelem előadások szervezése
 • kortárscsoportok működtetésem,
 • diákjogok érvényesítése
 • képviselet fegyelmi tárgyalásokon
 • iskolai dokumentumok véleményezése (Házirend…)
 • tanulókat érintő kérdések, javaslatok kezdeményezése
 • saját, diákságra kiterjedő dokumentum készítése
 • a tagozat osztálytitkárainak koordinálása,
 • kapcsolatot tart a tagozat és a kollégium diákvezetőivel,

 

Szervező munkacsoport

A diákönkormányzat hozza létre.

Feladata:

 • a diák-önkormányzati ülések napirendi pontjainak előkészítése,
 • a diák-önkormányzati ülések közötti időszakban kapcsolatot tart a vezetőséggel és a diákokkal,
 • szervezeti feladatok ellátása,
 • diákok felvetéseinek, javaslatainak gyűjtése (diákprobléma, házirend módosítás, rendezvényekre javaslat…),
 • továbbítja a problémákat, kérdéseket, javaslatokat a címzetthez,
 • a diákokat érintő kérdésekre kapott válaszokat, háttér-információkat nyilvánosságra hozza,
 • a közgyűlést megelőző időszakban a jelölőbizottság feladatait látja el.


Diákközgyűlés

 • A Diákönkormányzat legfontosabb fóruma.
 • Minden tanévben legalább egyszer ülésezik – általában szeptember hónapban, ill. a tanév elején.
 • A diákközgyűlés összehívását a napirendi pontok megjelölésével legalább két héttel korábban nyilvánossá teszik, az iskolarádión, szórólapokon keresztül kell meghirdetik.
 • Ülésein osztályonként 3 tanuló küldött vesz részt.
 • Napirendjét az elnökség állítja össze.
 • Akkor határozatképes, ha a küldöttek minősített többsége van jelen.
 • A közgyűlés határozatképtelensége esetén 1 hét múlva azonos napirendi pontok szerint összehívott ülés bármilyen arányú jelenlét esetén határozatképes.
 • A közgyűlésen felvetett problémát tekintve (pl. házirend-módosítás) a szavazás akkor eredményes, ha a megjelentek 50+1 %-a szavaz rá.
 • A diákközgyűlésen elhangzik az DISZ évi beszámolója, s a közgyűlés véleményezi.
 • Ülésein bármilyen iskolai élettel kapcsolatos kérdés megvitatható.
 • A közgyűlés választja meg az iskola diákbizottságot.
 • Diákközgyűlésen szavazati joggal csak az osztályok által delegált személy rendelkezik.
 • Meghívott vendégként a nevelőtestület bármely tagja, az iskola bármely dolgozója, ill. külső érdeklődők is részt vehetnek, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek, hozzászólásukat a levezető elnök engedélyével tehetik meg.

IV. A TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA, VISSZAHÍVÁSA

A diákszervezetben az iskola bármely tanulója betölthet funkciót, ha jelölését az ODB támogatja.

Nem választható az elnökség tagjává olyan diák, akinek hatályos fegyelmi büntetése van.

Az elnökség tagjai az ODB, az elnökség, az iskolavezetés javaslatára visszahívhatók, ill. bármikor lemondhatnak funkciójukról, viszont az addigi tevékenységükért felelősséggel tartoznak.

V. DIÁKÖNKORMÁNYZAT FELADATAI

Feladatok:

 • SZMSZ elkészítése, rendszeres felülvizsgálata,
 • tanulók érdekképviselete,
 • véleménynyilvánítás a diákokat érintő kérdésekben,
 • javaslattételek az iskolát érintő kérdésekben,
 • közgyűlés összehívása évente minimum egyszer,
 • érdemi válaszadás a hozzá intézett kérdésekre,
 • jogszabályok adta jogokkal élni,
 • iskolai csoportok, közösségek koordinálása,
 • nyilvánosság megszervezése.

VI. DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAI - JOGGYAKORLÁS

1. Döntési jog

 • saját működése, munkája megszervezését illetően,
 • tisztségviselőinek a megválasztásra vonatkozóan,
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
 • saját tájékoztatási rendszeréről,
 • diákvezetők és segítők személyéről.

2. Egyetértési jog

 • az iskolai SZMSZ diákokat érintő pontjai:

a.) tanulói véleménynyilvánítás rendszeres

b.) jutalmazás és fegyelmezés elvei és formái

c.) szociális juttatások elveinek kidolgozása

d.) ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználása

e.) iskolai házirend elfogadása, módosítása

f.) diákönkormányzat működéséhez szükséges eszközök biztosítása

g.) ünnepélyek rendje.

3. Véleményezési jog

a.) tanulókat érintő kérdésekben,

b.) fegyelmi eljárás,

c.) intézmény megszüntetése, összevonás, névváltozás esetén,

d.) intézmény vezetőjének megbízása, leváltása esetén,

e.) tankönyvvásárlási támogatás

VII. PÉNZÜGYEK

Az Iskolai Diákbizottság bevételét a pályázati és támogatási pénzek képezik. A DISZ gazdálkodásáért az elnök felel.

A bevételeket és a kiadásokat pontosan vezetik, a házi pénztárban illetve a betétkönyvben található pénzösszegeknek egyezniük kell az egyenleggel. Ezt az elnök évente legalább egyszer ellenőrzi.

VIII. ALÁÍRÁSI JOG, BÉLYEGZŐ HASZNÁLATA

A diákönkormányzat nevében az aláírási jogot az elnök gyakorolja, távolléte esetén a diákbizottság alelnökei.

A DISZ bélyegzői:

Hosszú:
Bánki Donát Műszaki Középiskola, Donát Ifjúsági Szervezet
4401 Nyíregyháza, Korányi u. 15.

Kör:
Bánki Donát Műszaki Középiskola, Donát Ifjúsági Szervezet
4401 Nyíregyháza, Korányi u. 15.

A bélyegző használatára jogosultak az elnökség tagjai.

IX. KAPCSOLATOK

A diákönkormányzat a kapcsolatait maga határozza meg.

Kapcsolatot tart:

 • nevelőtestülettel
 • iskolavezetéssel
 • külföldi testvériskolákkal
 • más iskolák diákönkormányzatával
 • diákszervezetekkel
 • diák-polgármesteri irodával
 • a diákönkormányzatot segítő intézményekkel, egyesületekkel, szakemberekkel
 • a városi Diákönkormányzatot segítő pedagógusok és szabadidő-szervezők munkaközösségével.

X. A DONÁT IFJÚSÁGI SZERVEZET KITÜNTETÉSEI

1. Donát-gyűrű (adható):

Minden évben egy főhivatású tanár kaphatja meg a diákság írásbeli véleménye (osztályzatai) alapján, melyet az elnökség kijelölt tagjai gyűjtenek össze, majd átlagolnak - és az elnök adja át a ballagáson. Legalább 50 érvényes jegy szükséges a listára kerüléshez. A szavazás titkos, azt az elnökség tagjai végzik minden esetben.

A szempontok:

Gyűrűt egy tanár csak egyszer kaphat, amennyiben ismételten első helyen végez, akkor a következő legmagasabb átlagú tanár kapja azt meg.

A gyűrű kb. 7 gr aranyból készül, íves téglalap alakú, felirata:

Donát-gyűrű 20… (év)

A szavazólapon szereplő szöveg:

Minden  tanuló értékelje az őt tanító tanár munkáját az iskolai osztályzatoknak megfelelő érdemjeggyel (1-estől 5-ösig) az alábbi szempontok szerint:.

1. magyarázatainak színvonalát,érdekességét, szaktanári tevékenységét

2. pontosságát, következetességét, osztályozása realitását

3. a tanulók problémáihoz viszonyulását, emberségét

4. a tanórai fegyelmet és a fegyelem biztosítását

A Vezetőség tagjait az iskola minden diákja értékelheti.

A kollégiumi nevelőket minden kollégista értékelje.

Az érvényességhez legalább 50 értékelhető érdemjegy szükséges!!!

Hibásan kitöltött lapokat nem veszünk figyelembe.

Keltezés, elnök neve           


2 .Kiváló munkáért adható kitüntetések: (a ballagáson adják át)

 • Kiváló közösségi munkáért
 • Kiváló tanulmányi eredményért
 • Kiváló sportmunkáért
 • Szakképzési évfolyamok nagydíja

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a diák-küldöttgyűlés 2001. szeptember 25-én tartott közgyűlésén elfogadta, majd 2010. november 12-én módosította, s azt az elnökség a diákközgyűlés megbízása alapján jóváhagyta.

Az iskola nevelőtestülete a diákönkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásával egyetértett.

Az elfogadott határozat érvényes 2010. november 12-től.

 

Nyíregyháza, 2010. november 15.

   

Reskó Tibor

elnök

   

Torzsás István

alelnök

 

Vígh József

alelnök

 

Lukács Ádám 

alelnök

 

Orosz Dániel

alelnök

 

Nagy Nándor

alelnök

 

A szabályzat (PDF formátum) letölthető IDE kattintva.

Copyright © iskola.bankidonat.hu. Minden jog fenntartva.