Elérhetőségek | Tanáraink | Tanulóink | Írjon nekünk
OM azonosító: 203045/002
Központi telefonszám: +36 (42) 508 870
Központi e-mail cím: banki@bankidonat.hu
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG - SZMSZ

BÁNKI DONÁT MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. § rendelkezése alapján az iskolában szülői munkaközösségi szervezet alakult (röviden SZMK).

A Szülői Munkaközösség adatai:

A szervezet neve: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Szülői Munkaközössége

Címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 15.

Képviselője: az SZMK elnöke

II. Az intézményi szintű szülői szervezet alapvető céljai

 1. Az intézménybe járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának érdekében. Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.
 2. A iskolával való együttműködés biztosítása, részvétel az intézmény munkájában a szülői szervezet  választott képviselői által.
 3. Az intézményi szintű egyetértési, véleményezési és javaslattételi jog gyakorlása.
 4. Az oktatás feltételeinek és minőségének javítása az intézménybe járó gyerekek érdekében. A felmerülő problémák közös megoldása.

III. Az intézményi szülői szervezet alapvető feladatai

 1. A szülők tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekük oktatásával, az oktatás körülményeivel kapcsolatos kérdésekben.
 2. Az intézményi szülői szervezetbe delegált tagok segítése véleményük kialakításában és beszámoltatásuk az intézményi szülői szervezet döntéseiről osztályszinten.
 3. Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. A szülők-szülők, a szülők-intézmény, a szülők-szülői szervezet közötti kapcsolat kialakítása, megszervezése és működtetése, támogatások felkutatása.
 4. Az intézményben folyó oktatási és nevelési munkával kapcsolatos állásfoglalás, észrevétel kialakítása, a pedagógiai munka támogatása, az oktatási feltételek javítása.
 5. Kapcsolatfelvétel és együttműködés az intézményen kívüli, az oktatás és nevelés színvonalát megőrizni és javítani kívánó helyi és országos szülői és egyéb szervezetekkel, egyesületekkel.

IV. Az iskola szülői szervezetének belső felépítése, működése, a működéssel kapcsolatos alapelvek

1. Az intézményi szülői szervezet tagjai az intézményben tanuló gyerekek szülei. Az osztályközösségeket a szülői szervezetben osztályonként 3-3, de legalább 2 választott szülő képviseli

2. Az osztályközösségek képviselőit a tanév elején, annak első szülői értekezletén az adott osztályközösségek jelen lévő szülei választják meg 1 évre legalább 50%+1 szavazattal. A szülői közösség ezzel a megválasztott szülőket megbízza a szülői szervezet által vállalt feladatok ellátásával.

3. A tisztségviselő visszahívható, ha azt az osztályba járó gyerekek szüleinek 10 %-a kezdeményezi és a visszahívást a szülők legalább 50 %-a + 1 fő szavazatával támogatja.

4. Az osztály szülői szervezet 2- 3 választott tagja automatikusan tagja az iskolai SZMK-nak.

5. A szülői szervezet a működésével és az érdekek képviseletével kapcsolatban a következő elveket fekteti le:

a) A teljes intézményt, vagy az intézménybe járó valamennyi tanulót érintő kérdésekben a szülői szervezet által delegált tagok az egyetértési, véleményezési, ill. javaslattételi jogukat az intézményi szülői szervezetben egyszerű többséggel elfogadott álláspontnak megfelelően képviselik ill. gyakorolják. Az intézményi szülői szervezeti állásfoglalás az egyes osztályközösségekben elfogadott szülői állásfoglalások alapján megállapított többségi álláspont.

b) Az intézmény egy részét érintő kérdésekben a intézményi szintű szülői szervezet az érintett tanulók szüleit tömörítő szülői szervezet (osztályszintű szülő szervezet) álláspontjának megfelelően dönt, és az érintettek érdekeit, akaratát és véleményét tükröző álláspont képviseletével bízza meg az intézményi szülői szervezetbe delegált tagokat.

c) A szülői szervezeteknek jogaik gyakorlásához a legitimációt az iskolát, vagy tanulócsoportot érintő változások esetén az érintett szülőkkel való kommunikáció révén osztály-, ill. intézményi szinten tartott szülői, rendkívüli szülői értekezletek során szerzik meg.

d) Az intézményi szülői szervezet elkötelezett abban, hogy a megalakuló intézményt képviselő szülői szervezet szervezési és működési szabályzatában a fentebb felsorolt elvek (az érintettek érdekeinek képviselete és érvényre juttatása) megjelenítésre kerüljenek.

6. Az iskolai szintű szülői szervezet ülése nyilvános. Ezen a szülők és a tagintézményben oktató pedagógusok – szavazati jog nélkül – bármikor részt vehetnek, a szülői szervezet tagjai hozzászólási lehetőségükről egyszerű többségi szavazással dönt. Állandó meghívott az intézmény vezetője, a diákönkormányzat elnöke, az iskolai alapítvány képviselője, de lehetséges a kapcsolódó ügyekhez az illetékes személyek ideiglenes meghívása is.

7. A választott szülői szervezeti tagot akadályoztatása esetén az osztályából felkért szülő teljes joggal helyettesítheti a szülői szervezet ülésein illetve a napirendi pontok ismeretében véleményét az ülés kezdetéig írásban a szervezet vezetőinek leadhatja. Ha a szervezeti tag kétszer egymás után nem jelenik meg az ülésen, és helyettesről sem gondoskodik, akkor - a körülmények mérlegelése mellett – kizárhatja magát, és osztálya szülői közösségének új képviselőt kell delegálnia.

8. Az intézményi szülői szervezet tagjai különböző ügyekkel kapcsolatosan szülői munkacsoportokat is alakíthatnak (pl. pályaválasztási, szabadidős, pénzügyi, gyerekvédelmi stb.), amely munkacsoport megalakulásáról a szülői szervezet dönt.

V. Az intézmény szülői szervezetének jogosítványai

 1. Dönt saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról.
 2. Dönt az intézményi szülői szervezetbe delegált képviselőinek megválasztásáról.
 3. Eljár a közoktatási törvényben meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében.
 4. Véleményt nyilvánít a tanév helyi rendjének meghatározásakor (11/1994. MKM rendelet 2. § (1) ).
 5. Egyetértési és véleményezési jogát gyakorolja a fenntartó az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával kapcsolatban, valamint vezetőjének megbízása és e megbízás visszavonása előtt. (Közoktatási törvény 102. § (3) bekezdés.).
 6. Véleményt nyilvánít a központi költségvetési törvényben meghatározott tankönyvtámogatás módjáról. (Közoktatási törvény 118. § (5) bekezdés).
 7. Kezdeményezheti rendkívüli nevelőtestületi értekezletet összehívását.
 8. Tárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos ügyekben kialakítja a közös álláspontot, amit azután az intézményi szervezetbe delegált szülők rugalmasan, konszenzusra készen vagy éppen határozottan képviselnek.
 9. Kérdéseket tehet fel – a delegáltakon keresztül– az iskola vezetőinek az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben.
 10. Megjeleníti a kisebbségi véleményeket.
 11. Kezdeményezheti szülői értekezletek összehívását, és önállóan is szervezhet szülői értekezleteket.
 12. Segíti - a tanulók kérésére - a diákönkormányzat munkáját.
 13. A szülői szervezet működési feltételeiről az iskola vezetője gondoskodik, az iskola szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon. A szülői szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket az iskola köteles iktatni és felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez pl. a gyerekek révén (11/1994. MKM rendelet 2. sz. melléklet 1. c) és a 2. a)).
 14. A közoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a szülői szervezet javaslatára harminc napon belül érdemi választ köteles adni (Közoktatási törvény. 83. § (9) bekezdés).
 15. A szülői szervezet jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be (Kt. 84. § (2) bekezdés).
 16. Az iskola szervezeti és működési szabályzata a szülői szervezet részére további jogokat állapíthat meg.

VI. Az intézményi szülői szervezet működési szabályai

1) Az osztály szintű szülői közösségek működése

 1. Az osztály szintű szülői közösség értekezleteit a szülői értekezlettel egy időben tartja.
 2. Rendkívüli szülői értekezletet kell összehívni a szülők harmadának kérésére  A rendkívüli szülői értekezlet összehívásáról a kezdeményezők gondoskodnak, amelyre a kapcsolódó ügy függvényében meghívhatják az intézményi szülői szervezet választott képviselőit.
 3. A szülői szervezet értekezlete határozatképes, ha az osztályban tanuló gyerekek szüleinek több mint fele (50 % + 1 fő ) jelen van.

2) Az intézmény szintű szülői szervezet működési szabályai

 1. Az intézményi szülői szervezet az üléseit az osztályszintű szülői értekezleteket követően tartja.
 2. Az SZMK ülés összehívásáról az elnök gondoskodik és ő vezeti le. Összehívását az iskola igazgatója vagy az osztályfőnöki munkaközösség vezetője is kezdeményezheti.
 3. Intézményi szülői szervezeti ülést kell összehívni, ha a szervezet legalább két tagja ezt kezdeményezi. A rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számítva 7 napon belül, vagy a kérdés sürgőssége szerint. kell összehívni. Alapesetben az intézményi szülői szervezet egy tanévben legalább egy ülést tart.
 4. Az intézményi szülői szervezeti ülésére az egyes napirendi pontokról előterjesztést kell készíteni, amelyet a tagoknak az ülés előtt legalább három nappal meg kell kapniuk. Az írásos előterjesztést az intézmény vezetője és az intézményi szervezet képviselője közösen állítja össze a tagok előzetes megkérdezésével.
 5. A szülői szervezet határozatképes, ha a tagoknak legalább fele plusz 1 fő jelen van. A szülői szervezet a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, az előzőekben felsorolt elvek figyelembe vételével.(IV/5/a, b, c).
 6. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amit a két delegált ír alá. A szülői szervezet a jegyzőkönyveket és határozatait köteles nyilvánosságra hozni. Az iktatást a két választott képviselő közösen kezeli, akik azt a megbízásuk megszűnése után kötelesek átadni az utódjaiknak. A szülői szervezet a nyilvánosságot és a hozzáférhetőséget az iskola honlapján való megjelenéssel teljesíti.
 7. A szülői szervezet vezetősége köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket a munkájukról a szülői értekezleteken.
 8. A választmányt az elnök vezeti. Az iskolai szülői munkaközösség elnökét a választmány választja négy évre. A választmány elnökére javaslatot tehet a szülői munkaközösség bármely tagja. A megválasztott személyek visszahívhatók, ha a választmány bármely tagja ezt kezdeményezi és az SZMK összehívott ülésén 50%+1 fő szavazati aránnyal ezt a többség elfogadja.

VII. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat a szülői szervezet tagjaival való megismertetését és az elfogadásával való egyetértését követően lép hatályba, és visszavonásáig, illetve módosításáig érvényes.

A szabályzat (PDF formátum) letölthető IDE kattintva.

Copyright © iskola.bankidonat.hu. Minden jog fenntartva.